خلاصه کتاب؛ بی واسطه از دل

توسعه کشورها در گرو وجود کار آفرینانی است که به قول پیتر دراکر “منابع ارزشمند را از بخش های کم بازده به بخش های کم بازده به بخش هایی بهره وری بیش تری دارد جابجا می کنند.” توسعه کشورها در…

۱۲۱۳