خلاصه کتاب؛ با بزرگان بازاریابی

بر دو روش بزرگان بایستیم تا افق های گسترده تری را ببینیم. بزرگان کسانی اند که در طول تاریخ، پنجره هایی بر افق های نادیده ی دانش بشری می گشایند. این پنجره ها به ما اجازه می دهند تا فضای…

۲۵۲۳