موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

مطابق تحقیق جدید اسند۲، بازاریاب‌ها انتظار دارند که وبسایت برندها موثرترین کانال دیجیتال در سال ۲۰۱۷ باشد. این گزارش بر مبنای داده‌های پیمایشی است که در ماه دسامبر ۲۰۱۶ از ۲۶۵ بازاریاب (۴۷٪ فعال در حیطه B2B، ۳۵٪ در زمینه…

۲۱۱۱