اولویت های برتر سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷

بنا به تحقیقات اخیر اتوپایلت، تبلیغات دیجیتال و رویدادهای مشتریان در میان برترین موضوعات برای سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷ هستند. این گزارش براساس داده های پیمایش ۵۰۵ تصمیم گیرنده در صنعت بازاریابی در ایالات متحده بوده. حدود ۳۰٪…

۱۵۴۵