چرا یادگیری بازاریابی (Marketing) در موفقیت کسب و کار شما اهمیت دارد؟

فیلیپ کاتلر: فارغ از اینکه در چه سازمانی کار می کنید یا مسئولیت شغلی شما چیست، دانستن بازاریابی بسیار ضروری است. چرا که بازاریابی، درک مشتریان و خشنود ساختن آنهاست و بدون مشتریان، سازمانی وجود نخواهد داشت. هر کسی در…