موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

مطابق تحقیق جدید اسند۲، بازاریاب‌ها انتظار دارند که وبسایت برندها موثرترین کانال دیجیتال در سال ۲۰۱۷ باشد.

این گزارش بر مبنای داده‌های پیمایشی است که در ماه دسامبر ۲۰۱۶ از ۲۶۵ بازاریاب (۴۷٪ فعال در حیطه B2B، ۳۵٪ در زمینه B2C، ۱۸٪ در هر دو حیطه) بدست آمده است.

حدود ۶۳٪ از شرکت‌کنندگان گفته اند که وبسایت‌های برندها یکی از موثرترین کانال‌ها هستند که باید در برنامه بازاریابی دیجیتال ۲۰۱۷ گنجانده شوند؛ ۵۲٪ گفته‌اند که ایمیل یکی از موثرترین کانال‌هایی هست که باید در برنامه حضور داشته باشد؛ ۴۹٪ به رسانه اجتماعی و ۳۱٪ به جستجوی اورگانیک اشاره داشته‌اند.

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

 

پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که سخت‌ترین کانال‌ها جهت اجرا در برنامه بازاریابی دیجیتال عبارتند از وبسایت برندها (۴۰٪ به این مورد به عنوان کانال سخت جهت اجرا اشاره کرده اند)، رسانه‌های اجتماعی (۴۰٪) و جستجوی اورگانیک (۳۹٪).

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

 

حدود ۵۱٪ پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که اثربخشی کانال‌های بازاریابی دیجیتال با گذشت زمان به میزان اندکی افزایش خواهد داشت و ۳۷٪ گفته‌اند که به میزان قابل توجهی رشد خواهد داشت و ۱۰٪ اشاره کرده اند که اثربخشی آن به میزان اندکی کاهش خواهد داشت و ۲٪ اشاره داشته‌اند که افت قابل توجهی خواهد داشت.

موثرترین کانال‌های دیجیتال که باید در برنامه بازاریابی سال ۲۰۱۷ قرار داشته باشند

 

در مورد این تحقیق: این گزارش بر مبنای داده‌های پیمایشی است که در ماه دسامبر ۲۰۱۶ بر روی ۲۶۵ بازاریاب (۴۷٪ بازاریاب‌ها در زمینه B2B تمرکز داشته، ۳۵٪ در زمینه B2C و ۱۸٪ در هر دو زمینه) صورت گرفته بود.