اولویت های برتر سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷

بنا به تحقیقات اخیر اتوپایلت، تبلیغات دیجیتال و رویدادهای مشتریان در میان برترین موضوعات برای سرمایه گذاری بازاریاب ها در سال ۲۰۱۷ هستند.

این گزارش براساس داده های پیمایش ۵۰۵ تصمیم گیرنده در صنعت بازاریابی در ایالات متحده بوده.

حدود ۳۰٪ از بازاریاب ها گفته اند که در سال ۲۰۱۷ قصد دارند در زمینه بازاریابی دیجیتال سرمایه گذاری کنند و همچنین ۳۰٪ برنامه دارند که در زمینه رویدادهای مشتریان چنین اقدامی انجام دهند.

 

سایر حیطه های برتر که برای سرمایه گذاری برنامه ریزی شده اند عبارت هستند از بازاریابی ایمیلی (۲۶٪ از بازاریاب ها قصد به سرمایه گذاری دارند)، رسانه های اجتماعی (۲۶٪)، توسعه محتوا (۲۴٪) و تعهد مشتری (۲۴٪).

اولویت های سرمایه گذاری ۲۰۱۷

بازاریابان می گویند که بزرگترین اولویت های آنها برای سال ۲۰۱۷ عبارت هستند از رشد آگاهی از برند (۲۳٪ به این مورد به عنوان هدف اصلی خود اشاره کرده اند)، تبدیل سرنخ (لید)های بیشتر به فروش (۲۰/۴٪) و تولید سرنخ های بیشتر (۱۸/۴٪).

اولویت های برتر بازاریابی

در مورد این تحقیق: این گزارش براساس داده های حاصل از پیمایش ۵۰۵ تصمیم گیر در حیطه بازاریابی در ایالات متحده آمریکا بوده.